ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఋతువులు మారుతున్నప్పుడు, ఆకులు రాలిపోతున్నాయి మరియు గడ్డి చనిపోతుండగా, మన జీవితాలు ఎంత చిన్నవిగా ఉన్నాయో మరోసారి గుర్తుచేయబడుతుంది . సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, మన లోతైన అవసరాలు వాక్యంలోని శాశ్వతమైన మరియు నిరూపితమైన దేవుని చిత్తం ద్వారా మాత్రమే పరిష్కరించబడతాయి. మీరు మీ మొబైల్ పరికరంలో బైబిల్ నుండి లేదా పాత కుటుంబలోని బైబిల్ నుండి మీరు వాక్యాన్ని పొందినప్పటికీ, ఈరోజే దాన్ని చదవండి . ఈ రోజు మీకు శాశ్వతమైన మోతాదు వాక్యము అవసరం లేదా?

నా ప్రార్థన

నా వయస్సు పెరుగుతుండగా , దేవా, భూమిపై నా తాత్కాలిక బస గురించి మరియు పరలోకములో మీ శాశ్వతమైన పాలన గురించి నేను నిరంతరం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. నేను నీ వాక్యంలో నీ ఇష్టాన్ని వెతుకుతున్నప్పుడు నీ ముందు నా స్థానం గురించి నాకు స్పృహనివ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change