ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మిగతా దేవతలందరూ అబద్ధము , శక్తిహీనులు మరియు మసకబారినవి. సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా దేవుడు ఎల్ షాద్దై మాత్రమే మన స్తుతులకు అర్హుడు. మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయటానికి యేసు ఇచ్చిన బహుమతి, మన తప్పిదాలను పరిపూర్ణం చేయటానికి ఆయన దయ చేసిన బహుమతి, మన అసమానతలను నిఠారుగా ఉంచడంలో ఆయన సహనానికి ఇచ్చిన బహుమతి మరియు చివరికి, మన రక్షణను అందించడానికి ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమ బహుమతి కోసం మేము ఆయనను స్తుతిస్తాము.

నా ప్రార్థన

నీవు మాత్రమే నిజమైన మరియు సజీవమైన దేవుడవు , మీ ప్రజల జీవితాలలో విశ్వాసంతో మీ కీర్తి శాశ్వతంగా ప్రకాశిస్తుంది. నిన్ను గూర్చిన ప్రశంసలు ఎల్లప్పుడూ నా పెదవులపై మరియు నా హృదయంలో ఉండుగాక క్రీస్తుయేసునందు మీపై ఉన్న ప్రేమను ప్రజలు ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ చూచుదురుగాక . యేసు నామంలో నేను మీ మహిమాన్వితమైన ఘనతను స్తుతిస్తున్నాను మరియు ప్రకటిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change