ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอื่นๆ เป็นพระเจ้าปลอม ไม่มีอำนาจ และไม่มีสง่าราศี มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งพันธสัญญาดท่านั้นที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระเยซู ผู้ที่ชดใช้บาปของเรา ของขวัญแห่งความเมตตาที่จะแก้ไขความล้มเหลวของเรา ของขวัญแห่งความอดทนที่จะช่วยให้เรามีความมั่นคง และในที่สุดของขวัญแห่งความรักที่จะให้ความรอดแก่เรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้มีชีวิตเพียงผู้เดียว ขอให้สง่าราศีของพระองค์ส่องแสงตลอดไปในชีวิตและความสัตย์ซื่อของคนของพระองค์ ขอให้ริมฝีปากและใจของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอ ขอให้ทุกคนเห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาในพระเยซูคริสต์ ทั้งในขณะนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น