ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలను ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు తన మాట ఇచ్చాడు. ఆయన మనలను అడిగినదానికి మనం కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు, ఆ ఆశీర్వాదంలో మనం నడుచుకుంటాము. మరోవైపు, కొండమీద ఉపన్యాసం చివరలో యేసు మనకు గుర్తు చేసినట్లుగా, దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు దానిని పాటించనప్పుడు మనము అవివేకులం . మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాని నేను ఆశీర్వాదం పొందటానికి ఇష్టపడతాను! తన మాట - లేఖనాల ద్వారా మనతో మాట్లాడినందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు, కాబట్టి మనం ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకొని, ఆయన ఆశీర్వాదంలో నడుచుకుంటాము మరియు అతని సజీవ వాక్యం - మన జీవితానికి వర్తించేటప్పుడు ఆయన హృదయాన్ని ఆయన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడినందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నీ చిత్తాన్ని లేఖనాల ద్వారా నాకు వెల్లడించినందుకు ధన్యవాదాలు. నన్ను ఆశీర్వదించాలని మరియు చెడు నుండి నన్ను రక్షించాలనుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీ ఇష్టాన్ని నేను విస్మరించాను లేదా దానికి విధేయత చూపించడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాను. ఈ రోజు, నేను మీ ఇష్టానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా జీవించడానికి మరియు మీ మాటకు విధేయతతో జీవించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు