ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పవిత్రత అనేది క్రైస్తవులు అతని లేదా ఆమె యొక్క పవిత్రమైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రతిబింబించవలసినదైన ఒక మరచిపోబడిన గుణము. దయ చాలా తేలికగా చౌకగా లభించే రోజులో, మనం యేసుతో స్నేహితులుగా ఉండాలనుకున్నంత కాలం ఏదైనా జరిగినప్పుడు, పేతురు మాటలు మన జీవితాలను అపవిత్రం చేసే చెడు మరియు సాతాను బురద నుండి వేరుగా ఉంచాలనే పవిత్ర నిబద్ధతను అనగా ప్రపంచం మరియు మన శరీరాలు, హృదయాలు మరియు మనస్సులను అతని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి మరియు అతని పాత్రను ప్రతిబింబించడానికి మనలను భయభక్తులలోకి నెట్టి వేస్తాయి.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, ఇతరులకు నీ కృపను అందించేటప్పుడు నీ చిత్తాన్ని మరియు నీ స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించేలా నాకు నేర్పించు. నా హృదయ కదలికలు, నా మనస్సు యొక్క ఆలోచనలు మరియు నా జీవితంలోని చర్యలు మీకు సంతోషాన్ని కలిగించి మరియు మీ పవిత్రతను మరియు దయను ప్రతిభింభించుగాక . యేసు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు