ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่คนในยุคนี้หลงลืมไปเสียแล้ว แต่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรมี เพราะ มันเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าพระบิดาผู้ชอบธรรมของเรา ในยุคที่คนไม่สนใจพระคุณของพระเจ้า หรือไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของพระเยซู คำพูดของเปโตรที่ยกมาในวันนี้ น่าจะทำให้เราตกใจกลัวรีบหันกลับมายำเกรงพระเจ้า คือตั้งใจใหม่ที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายและผลุดขึ้นจากโคลนตมของซาตานที่ทำให้เราเป็นมลทินนั้น แล้วหันมาถวายร่างกาย จิตใจ และความคิดของเราให้ทำตามใจพระเจ้าพร้อมกับสะท้อนลักษณะของพระองค์ออกมาด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดสอนให้ข้าพเจ้าทำตามใจพระองค์ และสะท้อนลักษณะของพระองค์ออกมาให้เห็นในเวลาที่ข้าพเจ้าเอาพระคุณของพระองค์ไปบอกต่อกับคนอื่นๆ ขอให้การเคลื่อนของใจ ความคิดในหัว และการกระทำในชีวิตของข้าพเจ้า ทำให้พระองค์พอใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น