ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవ మతం అనేది ఆందోళన లేదా గుండె యొక్క మూర్ఛ కోసం కాదు. మన ఉదాహరణ ఇలా వర్ణించబడింది... "తనకు తాను గుర్తింపులేనివాడిగా చేసుకున్నాడు " ..."సేవకుడు" ..."తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు" ..."విధేయుడిగా మారాడు" ..."సిలువపై మరణం పొందాడు !" అది కఠినమైన విషయం. మరియు అది మన ఉదాహరణ. యేసు కథ ఒక మధురమైన పిల్లవాడిగా మొదలవుతుంది, కానీ జంతువులు తమ ఆహారాన్ని తిన్న చోట అతనిని ఉంచడం ద్వారా కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఇది శక్తివంతమైనది మరియు విలువైనది అయినప్పటికీ, ఇది మధురమైన మరియు నకిలీ భావన కాదు. ఇది మనలను విడుదల చేయడానికి చెల్లించిన ధర మరియు వారి విమోచకుడి గురించి ఆయన వారికి తెలుసు కాబట్టి ఆ భిన్నమైన వ్యక్తులను గురించినది .

Thoughts on Today's Verse...

Christianity is not for wimps or the faint of heart. Our example is described by words like... "made himself of no reputation" ..."servant" ..."humbled himself" ..."became obedient" ..."death on a cross!" That's tough stuff. And that is our example. The story of the Jesus may begin with a sweet child, but it also begins with him being placed where animals ate their food. While it may be powerful and precious, it is not saccharine and fake sentiment. It is about the price paid to redeem and the people who are different because they know their Redeemer.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , ప్రేమగల తండ్రీ, నేను నివసించే వాస్తవ ప్రపంచంలో సువార్త కథనాన్ని ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు, నా ప్రపంచంలోకి వచ్చి దాని కష్టతరమైన అంచులను ఎదుర్కొన్న రక్షకుడిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నేను త్యాగం చేయడం, విధేయతచూపడము మరియు వినయముగా ఉండుట నేర్చుకునేటప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి, తద్వారా ఇతరులు మీ కృపను కనుగొనడంలో వారి సహాయపడతాను. యేసు ప్రభువు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, loving Father, thank you for placing the Gospel story in the real world where I live. Jesus, thank you for being a Savior who has come into my world and faced its toughest edges. Help me as I learn to be sacrificial, obedient, and humble so that I can be used to help others find your grace. In the name of Jesus, the Lord. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:7-8

మీ అభిప్రాయములు