ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ జీవితం వెనుక ఉన్న శక్తి ఏమిటి? తెలుసుకోవడానికి ఒక స్పష్టమైన మార్గం ఏమిటంటే, యేసు వద్దకు వచ్చి, మిమ్మల్ని మీరు శోధించుకొని, ఆధ్యాత్మికంగా అనారోగ్యకరమైన, అపవిత్రమైనది ఏదైనా మీలో ఉన్నదేమో అని వెల్లడించమని ఆయనను కోరడము. మనము అతని పరిశీలన యొక్క వెలుగు వరకు, అతని కాంతి యొక్క సత్యము వరకు మనలను మనము కనపరుచుకొనగలిగితే అది మనకు గొప్ప స్వేచ్ఛా భావాన్ని ఇస్తుంది. మనకు దాచడానికి ఏమీ లేదు. అప్పుడు దేవుడు మనలో మరియు మన ద్వారా నిజంగా కొన్ని గొప్ప పనులను చేయగలడు ఎందుకంటే వక్రీకృత ఉద్దేశ్యాలు లేవు.

Thoughts on Today's Verse...

What's the power behind your life? One clear way to find out is to come to Jesus and ask him to search you and reveal anything spiritually unhealthy, anything unholy, in you. Opening ourselves up to the light of his scrutiny, to the truth of his Light, gives us a remarkable sense of freedom. We don't have anything to hide. Then God can do some truly remarkable things in us and through us because there are no distorted motives.

నా ప్రార్థన

ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చే మీ కుమారుని ద్వారా మీ కాంతిని నా హృదయంలోకి ప్రకాశించినందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు. దయచేసి నా బలహీనత, నా పాపం, నా వేషధారణ , మరియు నా మోసం వంటి ప్రాంతాలను నాకు సున్నితంగా వెల్లడించండి. నేను మీ ముందు మరియు పూర్తిగా మీ కోసం జీవించాలనుకుంటున్నాను. నేను యేసు నామము లో వినయంగా దీనిని అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you God, for shining your light into my heart through your Son, the Light of the world. Please gently reveal to me the areas of my weakness, my sinfulness, my duplicity, and my deception. I want to live purely before you and purely for you. I humbly request this in the name of Jesus. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యోహాను 3:20-21

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change