ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను తన ప్రత్యేక జనాంగముగా ఎంచుకున్నాడు.ఇది ఇతర రాజ్యాల కంటే మెరుగ్గా మరియు ప్రకాశవంతంగా ఉండటం వల్ల కాదు, కానీ దేవునికి అబ్రాహాము మీద తనకున్న ప్రేమ కారణంగా భూలోకంలోని సమస్త జనాంగము ఆశీర్వదించబడునట్లు వారిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు.

Thoughts on Today's Verse...

God chose the Israelites to be his special nation. This wasn't because they were better or brighter than other nations. No, God chose them because of his love for Abraham so he could bless all nations of the earth through his chosen people with the Messiah, the Savior of the world. We know this Messiah. His name is Jesus, the light of the world!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నీ గొప్ప దయ, కృప వల్ల నీ రక్షణతో నన్ను ఆశీర్వదించావు అని నాకు తెలుసు.మీ గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఇతరులతో పంచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను కనుక, దయచేసి నన్ను శక్తివంతము చేయండి.యేసు నామమున నేను ప్రార్ధిస్తున్నాను.ఆమెన్.

My Prayer...

Father, I know you have blessed me with your salvation because of your great mercy, grace, and kindness. Please empower me as I commit to sharing your great blessings with others. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యెషయా 42:6

మీ అభిప్రాయములు