ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"కేవలము మాటలు ఎప్పుడు చౌకగానే ఉంటాయి ." " మాటలు చెప్పడం కన్నా చెయ్యడం మిన్న." మన కుటుంబం, మన స్నేహితులు మరియు క్రీస్తులోని సహోదరసహోదరీల పట్ల మన ప్రేమను మనం జీవించే విధానం ద్వారాను మరియు మనం ఒకరికొకరు ఏమి చేయగలమో దానిని చేయుట ద్వారా చూపిద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

"Talk is cheap." "Actions speak louder than words." Let's show our love for our family, our friends, and brothers and sisters in Christ by the way we live and what we do for each other.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన మరియు ఉదారమైన స్వభావము కలిగిన దేవా, నా అబ్బా నా తండ్రీ, దయచేసి మీ పిల్లల పట్ల నాకున్న ప్రేమ కేవలం మాటలుగానే మిగిలిపోయినందుకు నన్ను క్షమించు. దయచేసి క్రీస్తులోని ఈ సోదరులు లేదా సోదరీమణులలో ఒకరిని దయగల పని, సహనముతో కూడిన క్రియ ద్వారా లేదా సేవ చేయడము ద్వారా ఆశీర్వదించడానికి నాకు ఈ రోజు అవకాశం ఇవ్వండి. నా రక్షకుడిలాగే నా ప్రేమను ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Loving and generous God, my Abba Father, please forgive me for letting my love for your children remain just a matter of words. Please give me the opportunity today to bless one of these brothers or sisters in Christ with a kind deed, a gentle action, or way to serve. I want to demonstrate my love just as my Savior did. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 3:18

మీ అభిప్రాయములు