ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు దేవుణ్ణి ఎలా చూస్తున్నారు ? అతను మనలను ఖండించడానికి చూచేవాడా ? అతను మన ఆధునిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో నిజంగా తెలియని ముసలివాడా? అతను కేవలం మానవుల ఆందోళనలతో తనను తాను మట్టిలోకి నెట్టడానికి చాలా పవిత్రంగా ఉన్నాడా మరియు మన కోసం ప్రతిదీ పనిచేయులాగున మనకే వదిలేశాడా? కాదు కాదు. లేదు! దేవుడు మన లోకములోనికి ప్రవేశించి తన జీవితాన్ని మృత్యువు వైపు నుండి అనుభవించాలని ఎంచుకున్నాడు. దేవుడు మన లోకములోనికి ప్రవేశించడానికి ఎంచుకున్నాడు, మనల్ని లేదా లోకాన్ని ఖండించడానికి కాదు, కానీ దానిని మరియు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ విమోచించడానికి వచ్చాడు . దేవుడు మనలను రక్షించాలని కోరుకుంటాడు, మనలను ఖండించడం రాలేదు అని చెప్పడానికి యేసు ఒక గొప్ప జ్ఞాపిక . దేవునికి ధన్యవాదాలు! మనతో ఉన్న దేవుడు మరియు యేసు కొరకు దేవునికి ధన్యవాదాలు.

Thoughts on Today's Verse...

How do you view God? Is he someone looking for a way to condemn you? Is he an out of touch old man who doesn't really know what it's like in our modern world? Is he too holy to soil himself with the concerns of mere mortals and has left it up to us to work everything out for ourselves? No. NO. NO! God chose to enter our world and experience it from the side of mortality. God chose to enter our world, not to condemn us, or it, but to redeem it and each of us. Jesus is the great reminder that God longs to save us, not condemn us. Thank God for God! Thank God for Jesus who was and is God with us.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు పరలోకపు దేవా, మీరు పశ్చాత్తాపపడి మరియు మారుమనస్సు పొంది మీ ఉనికిని కోరుకునే మాతో కలిసి జీవించినందుకు ధన్యవాదాలు. మేము మృత్యువు మాత్రమే అని మీకు తెలుసు, కానీ మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించారు . మేము దోషులమని మీకు తెలుసు, కానీ మీరు మమ్మల్ని విమోచించారు. మేము పరిపూర్ణులం కాదని మీకు తెలుసు, కానీ మమ్ములను రక్షించడానికి యేసును పరిపూర్ణ బలిగా పంపారు. ధన్యవాదాలు. నా రక్షకుని ద్వారా నేను నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరియు ప్రశంసలను సమర్పిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and Heavenly God, thank you that you live with those of us who are contrite and repentant and who long for your presence. You know we are only mortal, but you love us. You know that we are flawed, but you redeemed us. You know that we are not perfect, but sent Jesus as the perfect sacrifice to save us. Thank you. Through my Savior I offer my sincerest gratitude and praise. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యోహాను 3:17

మీ అభిప్రాయములు