ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సిలువ ￰ఎంతైతే భయంకరమైనది, అది యేసు కథ యొక్క చివరి అధ్యాయం కాదు. యేసు చనిపోయాడు, తరువాత మళ్ళీ లేచాడు. యేసు పునరుత్థానం వల్ల మనం రెండు విషయాలను విశ్వసించగలము: 1) యేసు తనను నమ్మినవారికి మహిమాన్వితమైన విజయంతో తిరిగి వస్తాడు, మరియు 2) యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తులో నిద్రపోయిన మనం మనము ప్రేమించే వారితో ఉంటాము.

Thoughts on Today's Verse...

As horrible as the Cross was, it wasn't the final chapter of the Jesus' story. Jesus died and then rose again. We can believe two things because of Jesus' resurrection:

  1. That Jesus will return in glorious victory for those who have believed in him.
  2. That we will be with those we love who have fallen asleep in Christ when Jesus comes again and brings resurrection and reunion.

These two truths allow us, dear friends in Jesus, to have confident hope for our future no matter where we find ourselves or what our present circumstances may be.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రీ, యేసును మృతులలోనుండి లేపినందుకు మరియు , నేను ప్రేమించే వారితో ఈ జీవితం నుండి మరణం వరకు ఇప్పటికే గతించిన వారికి మీతో నిత్యజీవము కొరకైన భరోసా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు కీర్తితో, పరలోకపు దేవదూతలతో తిరిగి వచ్చి, మరణంపై పూర్తి విజయాన్ని తెచ్చే రోజు కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. యేసు నామంలో ధన్యవాదాలు. ఆమెన్

My Prayer...

Holy and Almighty Father, thank you for raising Jesus from the dead and assuring us of eternal life with you and with those we love who have already passed from this life into the presence of Jesus. We look forward to the day Jesus returns in glory with the angels of heaven, bringing us complete victory over death and reunion with Jesus and all who have believed in him. Thank you, dear Father, for the victory we have in Jesus. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:14

మీ అభిప్రాయములు