ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ พระยาห์เวห์ทรงสร้างเราด้วยความรักความห่วงใย (สดด.139:13-16) พระองค์สร้างเราอย่างมีเป้าหมายและสัญญาว่าจะอยู่กับเราในทุกย่างก้าว พระเจ้าห่วงใยเรามากยิ่งกว่าผู้เลี้ยงแกะที่เลิศเลอใดๆ ดังนั้น ขอให้เราใช้ชีวิตให้สมกับคนที่รู้จักผู้นำ ผู้สร้าง และกษัตริย์ของเรากันเถอะ ขอให้เราสำแดงลักษณะของพระองค์ แบ่งปันพระคุณของพระองค์ แผ่ขยายความเมตตาของพระองค์ และหยิบยื่นการให้อภัยของพระองค์แก่คนอื่น มาแสดงตัวว่าเราเป็นคนของพระองค์กันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

God made us. While we were in our mother's womb, the LORD made us with loving care (Psalm 139:13-16). He made us with a purpose for our lives and a promise to be with us every step of the way. God cares for us much better than even the very best shepherd cares for his sheep. So let's live as those who know our Leader, Creator, and King! Let's display his character, share his grace, extend his mercy, and offer his forgiveness. Let's show that we are his people!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์จริงๆ ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ขอบคุณที่เป็นผู้เลี้ยง เป็นพระบิดา และเป็นวีรบุรุษของข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามจะสำแดงลักษณะและความเมตตาของพระองค์ออกมาให้คนรอบข้างเห็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

I am truly thankful, dear LORD, that you are God. Thank you for being my Shepherd, my Father, and my Hero. Empower me as I seek to display your character and kindness to those around me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 100:3

ความคิดเห็น