ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้คุณทำในสิ่งที่คุณทำ? อะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ และให้ไขว่คว้ามากขึ้น? เปาโลกล่าวว่าความรักเป็นแรงผลักของเขา อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าความรักเป็นปัจจัยที่มีพลังในการสร้างแรงจูงใจและพฤติกรรมอย่างแท้จริง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีใจกังวลและอยากที่จะรักคนที่ไม่รู้จักพระคุณแห่งความรอดของพระเยซู พระองค์ตายเพื่อที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนะครับ ดังนั้น อย่าทำให้พระองค์ผิดหวังนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

What motivates you to do what you do? What drives you to accomplish, to achieve, and to pursue even more? Paul said that love was his compelling force. What would happen in our lives if love was truly THE compelling factor in our motivation and behavior? What if our desire to love those who do not know Jesus' saving grace became our all-consuming concern out of love? He died so that it would be! Let's not disappoint him.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งนิรันดร์ ขอทรงโปรดอยู่กับข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะให้ความรักเป็นแรงจูงใจหลักในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการแสดงให้พระเยซูเห็นความรักและความชื่นชมของข้าพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดและชีวิตของข้าพระองค์ แสดงออกถึงความรักของพระองค์ให้กับคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาสามารถสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้อย่างแท้จริงและมารู้จักพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการพยายามทำตามเป้าหมายนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

God of eternity, please be with me as I seek to allow love to be my primary compelling motivation in life. I want to show Jesus my love and appreciation for all that he has done to save me. I want to live for Jesus so others know he is Lord of my life. I want my words and life to show his love to others so they can truly experience it and come to know him. Please bless me as I pursue this goal. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 5:14-15

ความคิดเห็น