ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้มนุษย์จะถูกทำลายโดยความบาปและความตาย แต่ พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ และพระเจ้าสร้างเราขึ้นในครรภ์ของแม่ด้วยการดูแลของพระองค์ แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่า เราอ่อนแอและล้มเหลว เราไม่มีวันที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าในความบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ได้ เราทำบาป ดื้อด้าน ล้มเหลว ทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรทำ ละเลยเรื่องที่สำคัญต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและเราเรื่องมากกับสิ่งที่ไม่มีสาระ เราทำร้ายคนที่เรารักด้วยคำพูดของเรา ใครจะช่วยเราจากความเป็นจริงที่ขมขื่นใจเหล่านี้ได้ สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา แด่องค์พระเยซู เมื่อเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา เมื่อนั้นพระองค์ก็จะช่วยเราจากความชั่วร้ายเหล่านี้ และทำให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตแห่งพระพรแก่ผู้อื่นและกับพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

While marred by sin and death, God still created and fashioned us in our mother's womb through his Sovereign care. But we bump up against the brutal reality of our weakness and failure. We cannot be like God in his most defining attribute, holiness. We sin. We rebel. We fail. We do what we know we should not do. We neglect the important matters of God's will and nit-pick at nothing. With our words, we hurt and injure those we love. Who can save us from these bitter and limiting realities thatd we find in ourselves? Praise and hallelujahs go to Jesus when we trust him as our Messiah and Lord since He can save us from these evils and make us ready to live a life of blessing to others and God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าสูงสุด ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญ พระองค์นั้นยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และไม่มีใครเทียบเทียมได้ พระองค์เลือกที่จะรัก เมตตา ปราณี อภัย และอ่อนโยนต่อเรา ที่เป็นลูกๆ ของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้า ในแบบที่พระองค์เลือกที่จะเป็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Worthy of praise and honor are you God Most High. You are mighty, holy, and beyond compare. You have chosen to be loving, generous, merciful, forgiving, and tender with us, your children. Thank you for being God, just the way you have chosen to be God. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 7:24-25

ความคิดเห็น