ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสามารถใช้เราและพระองค์จะทรงใช้เราแม้ว่าเราไม่ใช่ภาชนะที่ควรค่าแก่การใช้ของพระองค์ พระคัมภีร์ยกตัวอย่างของหลายคนที่พระเจ้าใช้ ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้มีมาตรฐานของความเป็นคนที่ดีพร้อมหรือบริสุทธิ์เลย ตัวอย่างเช่น ลองนึกถงแซมสัน หรือผู้วินิจฉัยท่านอื่นๆ พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ และยอดเยี่ยมจริงๆ นะครับ ดังนั้นขออย่าให้เราเป็นเครื่องมือที่ไม่เต็มใจในการใช้งานของพระองค์ แต่ขอให้เราถวายตนในการรับใช้พระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงเพราะพระคุณของพระองค์เท่านั้น แต่ขอให้การกระทำของข้าพระองค์ คำพูดและความคิดของข้าพระองค์บริสุทธิ์ด้วย ขอทรงสร้างใจข้าพระองค์ให้สะอาด และขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งความชอบธรรมใหม่ในข้าพระองค์ โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้ชีวิตข้าพระองค์เป็นเครื่องถวายบูชาที่บริสุทธิ์ในการสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น