ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสามารถใช้เราและพระองค์จะทรงใช้เราแม้ว่าเราไม่ใช่ภาชนะที่ควรค่าแก่การใช้ของพระองค์ พระคัมภีร์ยกตัวอย่างของหลายคนที่พระเจ้าใช้ ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้มีมาตรฐานของความเป็นคนที่ดีพร้อมหรือบริสุทธิ์เลย ตัวอย่างเช่น ลองนึกถงแซมสัน หรือผู้วินิจฉัยท่านอื่นๆ พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ และยอดเยี่ยมจริงๆ นะครับ ดังนั้นขออย่าให้เราเป็นเครื่องมือที่ไม่เต็มใจในการใช้งานของพระองค์ แต่ขอให้เราถวายตนในการรับใช้พระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God can and will use us even though we are not worthy vessels for him to use. Scripture gives us many examples of people God used who did not come up to his moral and holy requirements — for example, think a little about Samson or most of the other Judges! God will be revealed as the holy, mighty, and awesome God that he is. So let's not be unwilling tools in his hands. Instead, let's offer ourselves to him for his service and his glory.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงเพราะพระคุณของพระองค์เท่านั้น แต่ขอให้การกระทำของข้าพระองค์ คำพูดและความคิดของข้าพระองค์บริสุทธิ์ด้วย ขอทรงสร้างใจข้าพระองค์ให้สะอาด และขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งความชอบธรรมใหม่ในข้าพระองค์ โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้ชีวิตข้าพระองค์เป็นเครื่องถวายบูชาที่บริสุทธิ์ในการสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Holy Father, make me pure and holy, not just by your grace, but also in my actions, words, and thoughts. Create a clean heart in me and renew a righteous spirit in me by the power of your Holy Spirit. May my life be a holy sacrifice of praise to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเสเคียล 36:23

ความคิดเห็น