ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องพึ่งกันและกัน ไม่มีใครทำทุกสิ่งได้ด้วยตนเอง พระเจ้าเรียกให้เรามาพบปะกันอยู่เสมอ เพื่อให้กำลังใจและกระตุ้นกันให้มีความชื่นชมยินดีในการรับใช้และในความเชื่อ ยิ่งเมื่อคิดถึงวันที่พระเยซูกลับมาและชัยชนะของเราที่สุดขอบฟ้า เราก็น่าจะถูกกระตุ้นมากขึ้นที่จะช่วยและให้กำลังใจกันยิ่งขึ้นไปอีก

Thoughts on Today's Verse...

We need each other. We cannot make it on our own. God calls us to get together regularly to encourage and to motivate each other to live vibrant lives of service and faith. With the day of Jesus' return and our ultimate victory on the horizon, we should be motivated even more to help and to encourage each other.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่ให้ครอบครัวคริสเตียนที่คอยให้กำลังใจและกระตุ้นข้าพเจ้าให้รับใช้ผู้อื่น โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นตอนที่มาอยู่รวมกันเพื่อสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Lord God, thank you for giving me a Christian family to encourage me and motivate me to serve others. Please use me to bless others when we gather in Jesus' name to praise you. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 10:24-25

ความคิดเห็น