ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องการกันและกัน เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง พระเจ้าเรียกเราให้มาอยู่รวมกันเพื่อให้กำลังใจกัน และกระตุ้นกันและกัน เพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างในการรับใช้และความเชื่อ ยิ่งเมื่อจะถึงวันที่พระเยซูกลับมาและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรารออยู่ที่เส้นขอบฟ้า เราก็ยิ่งควรที่จะกระตุ้นและให้กำลังใจกันและกันมากขึ้น

Thoughts on Today's Verse...

We need each other. We cannot make it on our own. God calls us to get together regularly to encourage and to motivate each other to live vibrant lives of service and faith. With the day of Jesus' return and our ultimate victory on the horizon, we should be motivated even more to help and to encourage each other.

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอบพระคุณสำหรับครอบครัวคริสเตียนที่คอยหนุนใจข้าพระองค์ และกระตุ้นข้าพระองค์ให้รับใช้ผู้อื่น ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เพื่อที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่น เมื่อเราอยู่รวมกันเพื่อสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Lord God, thank you for giving me a Christian family to encourage me and motivate me to serve others. Please use me to bless others when we gather in Jesus' name to praise you. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 10:24-25

ความคิดเห็น