ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารู้จักเราดี เราไม่จำเป็นต้องเสแสร้งเป็นคนอื่น เพราะเราหลอกพระองค์ไม่ได้หรอก พระองค์รู้จักเราดี ทั้งภายในและภายนอก อย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งนี้น่าจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ง่ายยิ่งขึ้น แต่คนส่วนใหญ่จะหันหน้าหนี ไม่ยอมมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาของเรา แต่ถ้าเราอยากที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น มีทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้ คือต้องเชิญพระองค์มาสำรวจจิตใจ ความคิด แรงจูงใจ และความปรารถนาของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ "สำรวจความคิดและจิตใจ" แต่เพราะพระคุณของพระองค์ที่แสดงให้เห็นในพระเยซู ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเสียใจกับความบาปที่ได้ทำลงไป แต่ข้าพเจ้าก็พยายามจริงๆที่จะรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อและบริสุทธิ์ใจ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น