ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารู้จักเรา เราไม่สามารถหลอกว่าเราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเวลาที่อยู่กับพระองค์ได้ พระองค์รู้จักเราทั้งภายในและภายนอกอย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งนี้น่าจะทำให้เรามีอิสระที่จะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่หนีออกมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาของเรา หากความปรารถนาของเรา คือจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น วิธีเดียวที่เราจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือ โดยการเชิญพระองค์ให้มองไปที่หัวใจของเรา แรงจูงใจของเรา และความปรารถนาของเรา

Thoughts on Today's Verse...

God does know us. We cannot pretend we are something we are not with him. He knows us — inside and out, through and through. This should liberate us to share a remarkable degree of intimacy with him, but most of us run from such a close relationship with our Father. If our desire, however, is to become more like him, the only way to be transformed is by inviting him in to look at our hearts, our motivations, and our desires.

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ "ค้นหาความคิดและจิตใจ" แต่เพราะพระคุณของพระองค์ที่แสดงให้เห็นในพระเยซู ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์รักข้าพระองค์ ข้าพระองค์เสียใจกับบาปที่ได้ทำลงไป แต่ข้าพระองค์กำลังพยายามที่จะรับใช้พระองค์ด้วยเกียรติและความบริสุทธิ์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O God, I know you are the one who "searches hearts and minds." Yet because of the grace you demonstrated in Jesus, I am confident that you love me. My heart is sorry for the sin I have committed, but I am really trying to serve you in honor and purity. Please fill me with your Spirit to enable me to become more like Christ. In the name of your holy Son I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 139:23-24

ความคิดเห็น