ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารู้จักเราดี เราไม่จำเป็นต้องเสแสร้งเป็นคนอื่น เพราะเราหลอกพระองค์ไม่ได้หรอก พระองค์รู้จักเราดี ทั้งภายในและภายนอก อย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งนี้น่าจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ง่ายยิ่งขึ้น แต่คนส่วนใหญ่จะหันหน้าหนี ไม่ยอมมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาของเรา แต่ถ้าเราอยากที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น มีทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้ คือต้องเชิญพระองค์มาสำรวจจิตใจ ความคิด แรงจูงใจ และความปรารถนาของเรา

Thoughts on Today's Verse...

God does know us. We cannot pretend we are something we are not with him. He knows us — inside and out, through and through. This should liberate us to share a remarkable degree of intimacy with him, but most of us run from such a close relationship with our Father. If our desire, however, is to become more like him, the only way to be transformed is by inviting him in to look at our hearts, our motivations, and our desires.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ "สำรวจความคิดและจิตใจ" แต่เพราะพระคุณของพระองค์ที่แสดงให้เห็นในพระเยซู ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเสียใจกับความบาปที่ได้ทำลงไป แต่ข้าพเจ้าก็พยายามจริงๆที่จะรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อและบริสุทธิ์ใจ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

O God, I know you are the one who "searches hearts and minds." Yet because of the grace you demonstrated in Jesus, I am confident that you love me. My heart is sorry for the sin I have committed, but I am really trying to serve you in honor and purity. Please fill me with your Spirit to enable me to become more like Christ. In the name of your holy Son I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 139:23-24

ความคิดเห็น