ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย เราก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎนำทางอีกต่อไป เพราะพระวิญญาณจะทำให้เรามีลักษณะแบบที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น ซึ่งดีกว่าที่กฎเรียกร้องมากมายนัก (กาลาเทีย 5: 22-23) กฎนั้นได้แต่สอนให้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไร และความบาปหน้าตายังไง แต่ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขเราจากบาป หรือเสริมกำลังเราให้มีชีวิตแบบที่พระเจ้าต้องการ แต่ในทางกลับกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถชำระ เปลี่ยนแปลง และเสริมกำลังเรา และยังให้กำลังใจกับเราที่จะมีชีวิตในแบบที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นอีกด้วย ซึ่งกฎไม่มีวันทำได้(โรม8:1-4; 2คธ 3:17-18) ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและกำลังใจที่เกิดอยู่ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสร้างใจของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ และโปรดฟื้นจิตใจข้าพเจ้าขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในตัวข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น