ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก่อนที่จะมีจุดเริ่มต้น ก็มีพระเจ้าอยู่แล้ว และก่อนที่จะมีโลก จักรวาล หรือธรรมชาติ ก็มีพระเยซูอยู่แล้ว พระวิญญาณก็มีอยู่แล้ว ก่อนที่สิ่งทั้งปวงจะถูกสร้างขึ้น พระเจ้าก็ยังจะคงอยู่ต่อไปแม้สิ่งที่ถูกสร้างเหล่านี้จะสูญสลายไปนานแสนนาน ฤทธิ์อำนาจและการสถิตอยู่ของพระองค์เป็นสิ่งที่ยึดโลก จักรวาลและธรรมชาติเหล่านี้เข้าด้วยกัน พระองค์เป็นผู้ค้ำจุนและเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอย่างเมตตา ดังนั้นถ้าพระองค์สามารถให้สิ่งเหล่านี้แก่เรา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะชั่วคราวและจะจางหายไปในที่สุด มันจะสุดยอดกว่าไหม ถ้าเราจะเห็นพระองค์ในแบบที่พระองค์เป็น และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสง่าราศีของพระองค์อีกด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเยซู สำหรับความเมตตาที่จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราในวันนี้ ขอบคุณสำหรับการสร้างโลกที่สุดยอดนี้ให้กับข้าพเจ้าอยู่ พระองค์ควรค่าแก่คำสรรเสริญ พระเกียรติ สง่าราศีและคำขอบคุณ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้ารอคอยวันที่ข้าพเจ้าจะได้นมัสการอยู่ต่อหน้าพระองค์ และขอบพระคุณพระบิดาของเรากับพระองค์ สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระเยซูที่รัก ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญและคำขอบคุณทั้งสิ้นแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น