ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เยซู มีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับชื่อนี้" เนื้อเพลงนี้พูดไว้ถูกต้องแล้ว ความรอดอันเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในโลกนี้ พบได้ในพระเยซูเท่านั้น พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพราะพระองค์เต็มใจที่จะมาเกิดในโลกนี้ มาทนแบกรับจุดอ่อน ความอับอายและบาปของเรา แล้วพระองค์ก็มีชัยเหนือทุกสิ่งเหล่านี้

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ผ่านทางชื่ออันเลิศเลอของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เพราะความรักของพระองค์ จึงได้ยอมสละชีพเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป เพราะฤทธิ์อำนาจของพระองค์ จึงทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะฟื้นขึ้นจากตาย เพราะพระบุตรของพระองค์เต็มใจที่จะใช้ชีวิตกับพวกเราตลอดไป จึงทำให้ข้าพเจ้ามีนักบวชผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดที่เข้าอกเข้าใจถึงการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตของข้าพเจ้า แบบอย่างของพระเยซูนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์จริงๆ ที่ให้ทั้งความเมตตาและพระผู้ช่วยให้รอดที่สุดยอดกับข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น