ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวังและความชื่นชมยินดี กับสันติสุข ฟังดูยอดเยี่ยมมาก มีสองข้อที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะได้รับพระพรทั้งสองอย่างนี้คือ หนึ่ง เราต้องไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเรา และจะส่งเราไปยืนในจุดที่เราควรยืน สอง เราต้องมีความคาดหวังว่าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอวยพรเราและช่วยให้เรามีลักษณะของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าที่ยอมเยี่ยมและยิ่งใหญ่ โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าพระองค์อยู่ใกล้และพร้อมที่จะช่วยเหลือ ข้าแต่พระบิดา โปรดอวยพรและส่งเสริมให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่พระองค์อยากให้เป็น โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตเหมือนกับพระเยซูตอนที่พระองค์อยู่ในโลกนี้ อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น