ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งการทะเลาะวิวาทกันในคริสตจักร ก็ทำให้ท้อใจและทำให้เรามองข้ามพระพรอันน่าทึ่งที่มีในครอบครัวของพระเจ้า เรามีเหตุผลมากมายที่จะชื่นชมยินดีในองค์เจ้าชีวิต อย่าให้เรามองข้ามพระพรเหล่านั้นไป โดยเฉพาะตอนที่พี่น้องเกี่ยงงอนกันหรือชิงดีชิงเด่นกัน อย่าลืมว่าความหวังของเราอยู่ที่การสละชีพของพระเยซูชาวนาซาเร็ท ผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา ผู้ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราตลอดกาล

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณสำหรับความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้รู้จักกับพระเยซู ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความรอดที่พระองค์นำมาให้ผ่านทางความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซู ข้าพเจ้าตั้งตาคอยอย่างชื่นบานที่จะได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองวันอันยิ่งใหญ่นั้นคือวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา เพื่อนำสง่าราศีของพระองค์มาแบ่งปันให้กับข้าพเจ้าและคนที่รอคอยพระองค์ แม้ในช่วงที่มืดมนสิ้นหวังสุดๆในชีวิต ข้าพเจ้าก็ยังจะขอบคุณสำหรับประกายไฟแห่งความหวัง และความมั่นใจแห่งชัยชนะ ซึ่งก่อให้เกิดความสุขใจอย่างลึกซึ้งที่ได้เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น