ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ามองหาผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างแท้จริง พระองค์มองหาคนที่สรรเสริญพระองค์อย่างจริงใจและสื่อสารกันด้วยจิตวิญญาณ แทนที่จะปล่อยให้เราเดาว่าเป็นอย่างไร พระองค์ได้ให้พระวิญญาณของพระองค์มาช่วยเราในการนมัสการ (ฟิลิปปี 3:3; ยูดา 20; โรมัน 8: 26-27) สิ่งสำคัญที่สุดคือ พระองค์อยากให้เรานมัสการพระองค์อย่างแท้จริง คือ นมัสการตามใจของพระองค์ อย่างสิ้นสุดใจของเรา

Thoughts on Today's Verse...

God seeks true worshipers. He seeks those who long to praise him authentically and spirit to spirit. To help us in our quest, he gives us his Spirit to help us worship (Philippians 3:3; Jude 20; Romans 8:26-27). Most of all, he wants us to genuinely worship him — worship him according to his will and with all of our heart.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยข้าพเจ้าแม้ในขณะนี้เพื่อทำให้คำอธิษฐานนี้สมบูรณ์แบบ จิตใจของข้าพเจ้าตื่นเต้นดีใจเมื่อรู้ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่รู้จักข้าพเจ้า แต่ยังอยากที่จะให้ข้าพเจ้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วย โปรดรับถ้อยคำที่ด้อยปัญญาของข้าพเจ้าและโปรดฟังความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่บอกว่า "ขอบคุณ" สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Heavenly Father, thank you for your Holy Spirit who is interceding even now to perfect this prayer. My heart thrills at the knowledge that you not only know me, but that you desire me to come into your presence. Please accept my feeble words and hear the emotion of my heart as I say "Thank you!" for all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 4:23-24

ความคิดเห็น