ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์สถิตอยู่ในเรา จนกว่าผมจะกลายเป็นแบบพระองค์อย่างสมบูรณ์ ผ่านอำนาจของพระวิญญาณ (2 โครินธ์ 3:18) พระองค์อาศัยอยู่ในตัวผม จนกว่าผมจะสามารถกลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ พระองค์อยู่ในตัวข้าพเจ้า (ยอห์น14 :1-21) ทุกๆที่ที่ผมไปและทุกๆ อย่างที่ผมทำ พระองค์อยู่ในผม เป้าหมายของเราคือการที่เราได้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีพระองค์เป็นผู้กระทำ ไม่เพียงแต่อยู่ในเราเท่านั้น แน่นอนว่าจะสำเร็จได้โดยอำนาจของพระองค์และผ่านทางของขวัญของพระวิญญาณของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Christ lives in me. Until I can become completely like him through the power of the Spirit (2 Cor. 3:18), he lives in me. Until I can go home to be with him he lives in me (John 14:1-21). Everywhere I go and everything I do, he is in me. Our goal is to have him formed more perfectly in us, not just live in us. Of course, that will be done by his power and through the gift of his Spirit!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้การอยู่ด้วยของพระเยซูภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ร้อนรนในการทำงานของพระองค์วันนี้ ขอให้พระคุณของพระองค์ ผ่านมาทางพระบุตรของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความเมตตา เรียกข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์ และมีความห่วงใยในแบบของพระองค์ โอ พระเยซู ขอทรงโปรดให้หัวใจของข้าพระองค์เหมือนพระบิดา อาเมน

My Prayer...

O God, may the presence of Jesus within me stir me to do your work today. May your abiding grace, through the presence of your gracious Son, call me to your character and your concerns. O Jesus, please make my heart like our Father's. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:27-28

ความคิดเห็น