ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเห็นสภาพของชาวอิสราเอลในอียิปต์ และได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขา พระองค์ก็ยังคงเห็นและได้ยินในวันนี้ แต่ตอนนี้พระองค์ไม่เพียงแต่ได้ยินเพราะพระองค์มีอำนาจทุกอย่าง; พระองค์ได้ยินเสียงเพราะเรามีพระผู้ช่วยให้รอด พระบุตรของพระองค์ ช่วยในการร้องขอต่อพระองค์แทนเรา พระเยซูได้มาอยู่ที่นี่ พระเยซูได้เผชิญหน้ากับปีศาจแห่งความตาย และความเจ็บปวดจากการทรมาน และการเยาะเย้ย การที่เรามีพระเยซูหมายถึงพระเจ้าไม่เพียง แต่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเรา พระองค์ยังรู้สึกทุกข์ทรมานกับเราด้วย นั่นคือเหตุผลที่พระองค์มา พระองค์ทำให้เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้ารู้สึก พระเจ้าใส่ใจ ทรงกระทำการเพื่อช่วยเราในที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

Just as God saw the plight of the Israelites in Egypt and heard their cries for help, he still sees and hears today. But now, he not only hears because he is omnipotent; he hears because of the intercession of his Son and our Savior, Jesus. Jesus has been here. Jesus has faced the specter of death and the pain of torture and ridicule. Jesus means God not only hears our cries for help; he also feels the agony with us. That is why he came. He is our assurance that God feels, cares, acts, and ultimately saves.

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา และพระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงโปรดอยู่กับบรรดาผู้ที่แบกรับความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดมากมาย บางคนข้าพระองค์รู้จักและอธิษฐานเผื่อเป็นการส่วนตัว บางคนข้าพระองค์ไม่รู้จัก แต่พวกเขาก็ยังคงต้องการการปลอบประโลม ความเข้มแข็ง และพระคุณของพระองค์ที่จะรักษาพวกเขาในวันที่เศร้าเสียใจและเจ็บปวดของพวกเขา ขอทรงอวยพรให้พวกเขาด้วยการบอกที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงดูแลพวกเขาอยู่ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

God, Father and Savior, please be with those who are bearing the incredible weight of agony and pain. Some of these I know and pray for personally. Others I do not know, but they still need your comfort, strength, and grace to sustain them in their days of agony and grief. Please bless them with clear evidence of your care. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 10:14

ความคิดเห็น