ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลให้สัญญานี้กับชาวฟิลิปปี หลังจากที่เขาเน้นให้พวกเขาเห็นว่าเขาได้พบพระคุณของพระเจ้าที่มีเพียงพอในเวลาที่ดีและเวลาที่ยากลำบาก ในเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และในเวลาของการขาดแคลน กุญแจสำคัญของสัญญานี้ไม่ใช่แค่การจัดเตรียมของพระเจ้า แต่ยังรวมถึงการไว้วางใจของเราในพระองค์ ที่เราจะพอใจในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในพระเยซูคริสต์ เมื่อใจของเราอยากที่จะได้รับการเติมเต็มจากพระองค์ อยากที่จะให้พระองค์พอพระทัย อยากที่จะได้รับการอวยพระพร อยากที่จะได้รับความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย แน่นอนว่าเราสามารถพึ่งพาการจัดเตรียมของพระองค์ ว่าพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นต่อเราจริงๆ!

Thoughts on Today's Verse...

Paul gives the Philippians this promise only after he has emphasized to them that he had found the Lord's grace sufficient in good times and tough times, in times of plenty and in times of lack. The key to this promise is not just God's provision, but also our trust upon him to satisfy what we most need in Christ Jesus. When our hearts yearn to be full of him, to be pleasing to him, to be blessed by his presence, to be given the assurance of life beyond death, surely we can rely on his supplying everything we truly need!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์มีตาที่มองเห็น ทุกทางที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์จัดเตรียมให้ข้าพระองค์ และทรงให้อย่างมากมายในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์มองสิ่งต่างๆ ได้สั้นและแคบ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเห็นพระคุณของพระองค์ในมุมมองกว้างที่ขึ้น แม้ในส่วนเล็กๆ ของการอวยพระพรของพระองค์ ที่ข้าพระองค์สามารถรับรู้ได้ก็เป็นอะไรที่มากมาย และเติมเต็มแก่ข้าพระองค์มาก ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อวยพรข้าพระองค์ด้วยสิ่งอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณา! ในพระนามของพระเยซู! อาเมน

My Prayer...

Give me eyes to see, O God, all the many wonderful ways you are providing for me and graciously providing the abundance you have poured into my life. I confess that my vision is shortsighted and narrow. I need to see the panoramic view of your graciousness. Yet the "little" part of your blessings that I am able to recognize is lavish, gracious, and fulfilling. I know you have blessed me with many more things that I do not see. Thank you for being so generous! In Jesus' name! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:19

ความคิดเห็น