ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสั่งให้เราหันจากทางที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าชีวิตตนเอง แล้วกลับใจซะ พระองค์เรียกร้องให้เราหันกลับมาหาพระองค์และเต็มใจที่จะทำตามใจพระองค์ ถ้าเราปฏิเสธเราต้องรู้ว่าเรากำลังเดินบนถนนที่นำไปสู่ความตาย พระเจ้าอยากที่จะทำให้เราบังเกิดใหม่และเกิดการฟื้นฟูในตัวเรา แต่พระองค์ขอให้เราหันเสียจากทางที่นำความหายนะมาสู่ตนเอง และให้เรามอบใจของเรากับพระองค์ เพื่อเราจะได้เป็นคนใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การกลับใจคือการออกจากถนนที่นำไปสู่ความหายนะ และเปลี่ยนไปอยู่บนถนนที่นำไปสู่บ้านของพระบิดา สถานที่แห่งชีวิต ความชื่นชมยินดี และความรอด

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่พยายามเป็นเจ้าชีวิตตนเอง ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าทำสิ่งผิดพลาดมากมาย เมื่อไม่ได้เชื่อฟังพระคำและต่อต้านการทำตามใจพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะมอบทั้งจิตใจและชีวิตทั้งสิ้นให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะทำตามใจพระองค์และมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ขอบคุณสำหรับการให้อภัยและความเข้มแข็ง ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะแสวงหาชีวิตในพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น