ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่กษัตริย์โซโลมอนอุทิศวิหารให้กับพระเจ้า เขาตระหนักดีว่า ถึงแม้วิหารนี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างอลังการ สวยวิจิตรขนาดไหนก็ตาม ก็ยังกระจอกงอกง่อยเกินไปที่จะรองรับพระผู้สร้างจักรวาลนี้ แต่พระเจ้าก็เลือกที่จะมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่ตายได้นี้ ซึ่งก็คือชีวิตของพระเยซูนั่นเอง (ยอห์น 1:11-18) พระเจ้านั้นสุดยอดเกินคำบรรยาย บริสุทธิ์เกินกว่าที่มนุษย์ชั่วๆอย่างเราจะกล้าคาดหวังให้พระองค์มาคลุกคลีด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นพระเจ้า พระองค์เลือกที่จะรักเราและมาใช้ชีวิตท่ามกลางเรา เพื่อเราจะสามารถกลับไปหาพระองค์ได้และมีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

As Solomon dedicated the Temple, he realized that this tremendous accomplishment of great beauty was far too insignificant and small to house the Creator of the Universe. But, God did choose to dwell with mortals. That is what the life of Jesus is about (John 1:11-18). God is awesome and beyond description, far too holy to be expected to associate with flawed human beings. As God, however, he has chosen to love us and come and live with us so we can return to him and share in his glory.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้ทรงครอบครอง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาคำมาบรรยายได้ และมีเมตตาเกินกว่าที่ใจของข้าพเจ้าจะรวบรวมได้หมด ขอบคุณสำหรับสง่าราศีของพระองค์ที่มากเกินความเข้าใจของมนุษย์ และพระคุณของพระองค์ที่เป็นสะพานเชื่อมระยะทางของเราอย่างลงตัว ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก ที่ทรงเป็นพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and Sovereign Father, you are more magnificent than my words can describe and more gracious than my heart can fully grasp. Thank you for your glory that is beyond human comprehension and your grace that bridges the awesome distance between us. Thank you, dear Father, for being God. In Jesus' name I praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 พงศาวดาร 6:18

ความคิดเห็น