ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ จะมีเป้าหมายอะไรที่ดีไปกว่าข้อนี้อีกหรือ แม้คุณจะไม่มีลูก หรือลูกของคุณโตแล้วก็ตาม พระเจ้าก็ให้ลูกๆของพระองค์มาอยู่ในคริสตจักรของคุณ เพื่อคุณจะได้สอนให้พวกเขา รัก ให้เกียรติและยำเกรง พระบิดาองค์เดียวองค์นั้นของพวกเขาที่อยู่ในสวรรค์ พระเยซูเรียกให้เราสร้างสาวกที่จะส่งไม้ต่อได้ (มธ 28;18-20; 2 ตธ 2:1-2 ) นั่นก็แปลว่า เราต้องรู้การงานส่วนนั้นของเราคือการเห็นพระเยซูก่อร่างขึ้นในคนเหล่านั้นที่เรารัก (ลก 6:40; กท 4:9; กซ 1:28-29)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรัก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการสอนลูกๆ ของพระองค์ และเมื่อข้าพเจ้าสอนนั้น โปรดช่วยให้เกิดผลตามที่สอนด้วย ที่ว่าให้รัก ให้เกียรติและยำเกรงพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และบริสุทธิ์เพียงองค์เดียว ข้าพเจ้าอธิษฐานขอความช่วยเหลือและความเมตตานี้ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น