ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณนึกถึงเมืองใหญ่ๆ ของโลกสมัยใหม่ของเราคุณนึกถึงอะไร? พระเยซูมองเมืองเหล่านั้น และอยากที่จะไปหาผู้ที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆ นั้นให้ได้รับความรอด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและบริสุทธิ์ที่สุด ขอทรงฟื้นฟูคริสตจักรของพระองค์ในเรา ให้เรามีความรักที่จะไปหาคนที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆ ของโลกนี้ ด้วยข่าวดีเรื่องพระเยซูและพระคุณของพระบุตร อธิษฐานในพระนามของพระเจ้าที่แท้จริงของโลก และผู้ช่วยให้รอด พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น