ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคริสเตียน วิหารของพระเจ้าเป็นก็หมายถึงสองสิ่งอย่างที่หนึ่งคือ ร่างกายของคริสเตียน (1โครินธ์ 6:19-20) หรือกลุ่มคนที่เป็นคริสตจักร (1โครินธ์ 3:16) เนื่องจากคนในคริสตจักรมีข้อบกพร่อง หลายคนก็มักจะวิจารณ์พวกเขาว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคด แต่คริสตจักรของพระเจ้ามีค่าในสายตาของพระองค์และควรจะเป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเราด้วย ใครก็ตามที่ทำลายคริสตจักรของพระเจ้า โดยการสร้างความแตกแยกก็จะถูกทำลายเสียสิ้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์เห็นได้จากการที่พระองค์ปกป้องคริสตจักร จากการทำลายล้างและการข่มเหงในประวัติศาสตร์ และความอดทนของพระองค์ต่อคนที่มีข้อผิดพลาดในคริสตจักรของพระองค์ แต่พระเจ้ายังคงเป็นศูนย์กลางของคริสตจักร และพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะได้รับการสรรเสริญ คริสตจักรต้องทำตามพระคำของพระองค์ไม่ใช่ตามใจตนเอง

Thoughts on Today's Verse...

For Christians, God's temple is one of two related things: either the Christian's body (1 Cor. 6:19-20) or the group of people who make up his Church (1 Cor. 3:16). Because of the flaws in people who make up our churches, many are hypercritical of their hypocrisy. But God's Church is precious to him, and should be to us. Anyone who destroys his Church through division will be utterly destroyed. God's faithfulness to his people is seen in his preservation of the Church through all the ravages and persecutions of history and his patience with the flawed people who are in his Church. But, God is still the center of the Church and he alone is to be exalted. The Church is still to be governed by his Word and not just their own will.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และหาที่เปรียบมิได้ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ที่ทรงแสดงให้เราเห็นผ่านการปกป้องคริสตจักรของพระองค์ ตลอดทุกปีในประวัติศาสตร์ ข้าพระองค์จะยึดมั่นในคริสตจักรของพระองค์ และจะทำทุกอย่างที่ข้าพระองค์สามารถทำได้เพื่อช่วยให้คริสตจักรเติบโต และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพื่อที่จะกลายเป็นเหมือนพระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่ามีพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด และคริสตจักรต้องไม่มีความสำคัญไปมากกว่าความต้องการที่พระองค์บอกในพระคำของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ แม้ว่าคริสตจักรที่ข้าพระองค์มีส่วนร่วมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในการถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and incomparable God, I praise you for your steadfast love and faithfulness revealed in your preservation of your Church through all the years of history. I will cherish your Church and do all I can to help it grow and mature to become more like Jesus. I recognize that you and you alone are to be exalted above all other things and that church must never be more important than your will revealed in your word. Give me the courage to be true to you even if the church with whom I'm involved may not completely honor you. Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 138:2

ความคิดเห็น