ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสิทธิ์ "มันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะ ___." ลองเติมในช่องว่างนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้า เราได้รับสิทธิ์นั้นโดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าต้องจ่ายในราคาที่แพงเพื่อให้สิทธิ์นี้แก่เรา พระเยซูเสด็จมาบนโลก อาศัยอยู่ สิ้นพระชนม์ และฟื้นขึ้นมาจากความตาย เราได้รับพระคุณนี้ผ่านความเชื่อ พระเจ้าจะช่วยให้เราบังเกิดใหม่เมื่อเราวางใจให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต และเราเข้าพิธีรับบัพติศมา และเกิดใหม่ผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 3:3-7; ทิตัส 3:3-7) การที่จะเกิดจากพระเจ้า การที่จะเกิดจากสวรรค์ การที่จะเกิด "อีกครั้ง" เป็นของขวัญ จากการรับเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และทำให้เรามีสิทธิ์ของการเป็นทายาทในบ้านของพระเจ้า (กาลาเทีย 3:26-4:7) ดังนั้นอย่าให้เราไม่เห็นค่าของพระคุณ พระพร การรับเราเข้าไปในครอบครัว สิทธิ์ที่เราได้นี้ เราเป็นลูกของพระเจ้า (1 ยอห์ 3:1-3) ขอให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณนี้ และให้เราใช้ชีวิตคู่ควรกับสิทธิ์นี้จริงๆ

Thoughts on Today's Verse...

We live in a time and culture of rights. "It's my right to ___." Just fill in the blank. But we don't have a right to be God's child. We are given that right by God's grace. This right came to us at great cost to God. Jesus' came to earth, lived, died and was raised from the dead. We receive this grace through faith: God gives us new birth as we trust in Jesus as Lord and we are baptized and reborn through the power of the Holy Spirit (John 3:3-7; Titus 3:3-7). To be born of God, to be born from above, to be born "again" is the gift of adoption into God's family and brings us all the rights of heirs in God's house (Galatians 3:26-29; Galatians 4:1-7). So let's not take this grace, this blessing, this adoption, this right for granted! We are God's children right now (1 John 3:1-3). Let's give thanks for this grace and live like we belong.

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการรวมข้าพระองค์เข้าไปในครอบครัวของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล ลักษณะนิสัย ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความชอบธรรม และความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น พระบิดา ดังนั้นเช่นเดียวกับที่ข้าพระองค์ได้เกิดมาในครอบครัวของพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เข้าใกล้การที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำหรือพูดในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ พี่ชายของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Abba Father, thank you for including me in your family. May my life reflect your influence, character, mercy, holiness, compassion, righteousness, and love. I want to be like you, my Father. So just as I was born into your family by the power of the Holy Spirit, please fill me with your Spirit so that I will more closely reflect you in all I do and say this day. In the name of my older brother Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 1:12-13

ความคิดเห็น