ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ความแห้งแล้ง" ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือด้านร่างกายก็ตาม เป็นการบั่นทอนจิตใจและนำความเหี่ยวแห้งมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง ขอให้พวกเรารวมใจกันเป็นพันเป็นหมื่นในวันนี้ อธิษฐานขอให้พระเจ้าทำสองสิ่งนี้ คือ(1) พระองค์จะนำฝนและความชุ่มฉ่ำมาให้กับแผ่นดินที่แห้งผากในช่วงแห่งวิกฤตน้ำนี้ และ (2) พระองค์จะให้เกิดความชุ่มฉ่ำในจิตใจของผู้รับใช้ทั้งหมดของพระองค์ ที่กำลังท้อแท้ สิ้นหวัง ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก การท้าทาย การล่อลวง การท้อใจ และความล้มเหลว ให้เราอธิษฐานให้วันนี้เป็นวันแห่งความชุ่มฉ่ำใจ และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการฟื้นฟูในโลกของเรา และในท่ามกลางคนของพระเจ้าด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Dryness, whether spiritual or physical, is sapping to the spirit and wilting to all living things. Let's join our hearts together today, ten of thousands strong, praying that God will do two things: (1) that he bring rain and refreshment on those lands that are parched and where times are hard; and (2) that he will refresh all of his servants who are discouraged and close to giving up in their difficulties, challenges, temptations, discouragements, and failures. Let's pray for today to be a day of refreshment and the beginning of revival in our world and among God's people!

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ พระองค์ผู้ที่สามารถทำได้มากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ในวันนี้เราได้รวมเสียงและใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะขอให้พระองค์ ช่วยทำให้ทั่วแผ่นดินและหัวใจทุกดวง ที่กำลังแห้งผากและเหี่ยวแห้ง กลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่ง โปรดส่งฝนของพระองค์ ให้ตกลงในพื้นที่ที่แห้งแล้งของโลกเราด้วยเถิด ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดให้เกิดการฟื้นฟูแพร่กระจายไปยังทั่วโลกและในคริสตจักรของเรา และในหัวใจของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย เราร่วมกันอธิษฐานขอสิ่งนี้ ในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตและกษัตริย์ของเรา อาเมน

My Prayer...

Lord God Almighty, the one able to do more than all we ask or imagine, today, we join our voices and our hearts in asking you for refreshment for every land and every heart parched and wilted. Send your rains on the drought laden parts of our world. And dear Father, please bring revival throughout our world in our churches and the hearts of those who serve you. We ask this together in the name of Jesus Christ, our Lord and King. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 68:9

ความคิดเห็น