ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือตราประทับของพระเจ้าบนเรา พระวิญญาณสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์อยู่ในเรา เราก็เลยกลายเป็นวิหารของพระองค์ พระวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น พระวิญญาณช่วยให้เราแสดงถึงลักษณะของพระคริสต์ออกมา คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์ และการรู้จักบังคับตน พระวิญญาณยังช่วยเราในการอธิษฐานเวลาที่เราเสียใจจนพูดไม่ออก พระวิญญาณเติมฤทธิ์เดชให้กับเราตอนที่เรานมัสการ นอกจากนี้พระวิญญาณยังยืนยันให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นของพระองค์ รวมทั้งอนาคต พระพร และพระคุณของพระองค์ก็เป็นของเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

The Holy Spirit is God's seal on us. The Spirit lives in us and his presence in us means we are God's temple. The Spirit works to transform us to be more like Christ. The Spirit helps us produce the virtues of Christ — love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, and faithfulness. The Spirit intercedes for us when we pray, communicates the groanings of our heart when we don't have words, and fills us with power when we worship. In addition, the Spirit is our assurance that we are God's children. We are his. His future, his blessings, and his grace are ours.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณมากที่พระองค์สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจได้ถึงความรัก กาสถิตอยู่ ฤทธิ์อำนาจ และการนำพาของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามตัดสินใจหรือเจอะเจอกับปัญหาในแต่ละวัน ข้าแต่พระบิดา เมื่อข้าพเจ้ายอมมอบกายใจและความต้องการให้พระวิญญาณเปลี่ยนแปลงด้วยความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์นั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาลักษณะและความเมตตาของพระองค์ให้โดดเด่นยิ่งๆขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, thank you so much for living inside me through your Holy Spirit. Thank you for the assurance of your love, your presence, your power, and your guidance as I try to make the decisions and face the challenges of my daily life. Dear Father, as I yield my heart and my will to your Spirit's transforming grace and power, please help me develop more of your character and more completely display your grace today as I face the tasks before me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:14

ความคิดเห็น