ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือตราประทับของพระเจ้าบนเรา พระวิญญาณสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์อยู่ในเรา เราก็เลยกลายเป็นวิหารของพระองค์ พระวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น พระวิญญาณช่วยให้เราแสดงถึงลักษณะของพระคริสต์ออกมา คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์ และการรู้จักบังคับตน พระวิญญาณยังช่วยเราในการอธิษฐานเวลาที่เราเสียใจจนพูดไม่ออก พระวิญญาณเติมฤทธิ์เดชให้กับเราตอนที่เรานมัสการ นอกจากนี้พระวิญญาณยังยืนยันให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นของพระองค์ รวมทั้งอนาคต พระพร และพระคุณของพระองค์ก็เป็นของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณมากที่พระองค์สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจได้ถึงความรัก กาสถิตอยู่ ฤทธิ์อำนาจ และการนำพาของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามตัดสินใจหรือเจอะเจอกับปัญหาในแต่ละวัน ข้าแต่พระบิดา เมื่อข้าพเจ้ายอมมอบกายใจและความต้องการให้พระวิญญาณเปลี่ยนแปลงด้วยความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์นั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาลักษณะและความเมตตาของพระองค์ให้โดดเด่นยิ่งๆขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น