ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและการล่อลวง จะทำให้ชีวิตนี้บริสุทธิ์ก็ยากนัก และยิ่งยากไปกว่านั้น คือคนมักจะมองข้ามและเพิกเฉยกับการเรียกร้องให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ในหนังสือยูดาบทที่ 4 พูดถึง การไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของ "พระคุณ" และใช้พระคุณเป็นข้ออ้างในการใช้ชีวิตแบบส่งๆ ไร้ความรักความเมตตาต่อกัน ไม่เคยคิดที่จะมีชีวิตที่ชอบธรรม แต่เราต้องจำเอาไว้ว่าชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ ทั้งเกียจคร้าน หรือเหลวไหล หรือดื้อดึง ล้วนแต่ทำลายชื่อเสียงของคริสเตียนในสายตาของคนที่ไม่ใช่คริสเตียนได้

Thoughts on Today's Verse...

In a world so full of distractions and temptations, purity is difficult. Even more than difficult, the call to purity often goes forgotten and ignored. "Cheap grace" (Jude 4) is substituted for a call to passionate living. While we never want to give in to a works righteousness, we also must remember that impurity through laziness or lack of commitment or simple rebellion are contaminating to those claiming to be Christians and ruin our influence before the watching world.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดชำระจิตใจ ชีวิต ร่างกาย และอิทธิพลของข้าพเจ้า ขอให้คำพูดและความคิดของข้าพเจ้าไร้ที่ติในสายตาของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ พระองค์ผู้เดียวคือพระเจ้า อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Purify my heart, my life, my body, my influence, O God. May my words and my thoughts be blameless in your sight. I want to be holy as you are holy and honor you as only you are worthy of honor. You alone are God! Through Jesus I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 7:1

ความคิดเห็น