ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะหาทางสร้างความมั่นคงด้วยเงินทอง ใช่ไหมครับ แต่ภัยพิบัติในโลกนี้ การล่มสลายทางเศรษฐกิจ การห้ามนำเข้าส่งออก และภัยธรรมชาติ สามารถทำลายความมั่นคงของเราได้ ถ้าความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งในโลกหรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่ถ้าความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า เราก็จะได้มีส่วนร่วมในพระพรอันเหลือล้นของพระองค์ในโลกรอบตัวเราและยังมั่นใจได้อีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา จะไม่มีอะไรสามารถพรากไปจากเราได้

Thoughts on Today's Verse...

It is awfully easy to try to build our security around money, isn't it? But world catastrophes, economic collapses, embargoes, and natural disasters can wipe out the basis of our security if it is in earthly wealth or physical things. But if our hope is in God, we get to share the bounty of his blessings in the world around us and the assurance that what is most important in our life cannot be taken away from us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงรัก ขอบคุณที่พระองค์นี่แหละที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถค้นพบตัวตน ค่านิยม ความหวัง ความมั่นคงและอนาคตของตัวข้าพเจ้าเองได้ พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าในหลายๆ ทางมาก แต่โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยที่กำลังพยายามจะวางใจในพระองค์ แทนที่จะวางใจในความมั่งคั่งของโลกนี้หรือทรัพย์สินเงินทอง สง่าราศีและคำสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ ทั้งในเวลานี้และตลอดไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Faithful and loving God, I am so thankful that you are the one in whom I can find my identity, values, hope, security, and future. You have blessed me in so many ways, but please help as I'm working to put my trust in you and not in earthly wealth or possessions. To you belong all glory and praise, now and forever. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 6:17

ความคิดเห็น