ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองมองขึ้นไปบนสวรรค์ในคืนที่มีดาวเต็มฟ้าดูนะครับ นึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ในโลกนี้ ดูชีวิตของคุณเอง และคุณจะเห็นผลงานของพระเจ้าในประสบการณ์ของเรา (โรม 8:28) เหมือนที่พระเยซูพูดว่า พระบิดาของเรายังคงทำงานอยู่ (ยอห์น 5:17) ใช่แล้วครับ เราดีใจเมื่อรู้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวในการทำงานในชีวิตของเรา (สดุดี 139; ฟิลิปปี 2:13) มีความยินดีลึกๆ ในใจเราที่เรารู้ว่าองค์เจ้าชีวิต พระผู้สร้างจักรวาลนี้ได้กำลังทำงานในเราและทำเพื่อเรา ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่การร้องเพลงสรรเสริญ เป็นการตอบสนองที่เป็นไปโดยธรรมชาติของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Gaze into the heavens on a dark night and see the wonders of the starry hosts. Think of the incredible diversity of earth's wonders. Look at your own life and see the fingerprints of God's work in your own experience (Rom. 8:28). As Jesus said, our Father is working still (John 5:17). Yes, it does make us glad to know that we are not alone in working our own life (Psalm 139; Phil. 2:13). There is a deep-seated joy at knowing that the LORD, Creator of the universe is at work in us and for us. No wonder singing praise is such a natural response for us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจและพระสิริในการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนแปลงและสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่ ขอทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ต่อไป ขอทรงทำให้ข้่าพระองค์เป็นไปตามที่ทรงอยากให้เป็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Dear Heavenly Father, I praise you for power and glory revealed in the majesty of your creation. I thank you for your work in transforming and recreating me, as well. Please continue your transforming work in me. Make me what you want me to be. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 92:4

ความคิดเห็น