ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายในการพูดคุยกันของคริสเตียน ไม่ใช่แค่จะสื่อความหมาย หรือแค่ให้เข้าใจกัน หรือแค่แสดงความจริงใจกัน แต่เป้าหมายคือพูดถูกเรื่องถูกราว ให้กำลังใจ และชูใจกับคนที่ต้องการและเป็นประโยชน์กับเขาด้วย

Thoughts on Today's Verse...

The goal in Christian communication is not just clarity. Neither is the goal just to be understood. The goal is not even just to be truthful. The goal is to be appropriate, encouraging, and uplifting to others based on the needs of that other person.

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน โปรดให้จิตใจที่บริสุทธิ์กับข้าพเจ้า เพื่อคำพูดของข้าพเจ้าจะได้บริสุทธิ์ โปรดให้จิตใจที่เมตตากับข้าพเจ้า เพื่อคำพูดของข้าพเจ้าจะมีความเมตตา โปรดให้จิตใจที่ชื่นชมยินดีและมีกำลังใจกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนเหล่านั้นที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอและพูดคุยกัน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Tender Shepherd, give me a heart that is pure so that my words may be pure. Give me a heart that is kind so that my words may be kind. Give me a heart that is full of joy and encouragement so that I may share these with those you bring to my path and with whom I share conversation. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:29

ความคิดเห็น