ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเกลียดการเหยียดผิวและการแบ่งแยก แต่ความเกลียดชังของผมนี้ไม่เท่ากับที่พระเจ้ารังเกียจสิ่งเหล่านี้ ในทางกลับกัน เราสามารถร่วมวงประสานเสียงในสวรรค์ ด้วยกันได้ ถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันที่เชื่อในพระเยซู และไม่ปล่อยให้สีผิว ภาษา วัฒนธรรม หรือความสงสัย มาสร้างความแตกแยกกัน แต่ให้รักกันเหมือนกับที่พระผู้ช่วยให้รอดรักเรา (ดูวิวรณ์ 7: 9)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้พระวิญญาณและพระคุณของพระองค์ ช่วยให้พวกเราสามารถทำลายกำแพงที่แบ่งแยกคนของพระองค์ออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม หรือสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม ขอโปรดสอนเรา โดยเฉพาะข้าพเจ้า ให้รักทุกคนในแบบที่พระองค์รัก อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้ที่ยอมตายให้กับทุกๆคนในทุกหนแห่ง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น