ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเกลียดการเหยียดสีผิวและการแบ่งแยก แต่ความเกลียดชังของผมนี้ไม่เท่ากับที่พระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านี้ ในทางกลับกัน เราสามารถหวังได้ว่าในสวรรค์ เราจะยอมรับคนอื่นในพระเยซู และไม่ปล่อยให้สีผิว ภาษา วัฒนธรรม หรือความสงสัย มาทำให้เราเกลียดกัน ซึ่งเหมือนกับที่พระผู้ช่วยให้รอดรักเรา (ดูวิวรณ์ 7: 9)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ขออธิษฐานว่าเราจะให้พระวิญญาณและพระคุณของพระองค์ช่วยเราให้ทำลายกำแพงที่แบ่งคนของพระองค์ตามเชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม หรือสิทธิพิเศษใดๆ ขอทรงสอนเรา โปรดสอนเราให้รักทุกคนในแบบที่พระองค์รัก อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผู้ที่สละเพื่อทุกคนในทุกๆ ที่ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น