ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พันธสัญญาใหม่ — พระเจ้าเต็มใจที่จะมีข้อตกลงใหม่กับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และปิดผนึกมันด้วยเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และส่งพระวิญญาณเพื่อให้เรามีอำนาจในการใช้ชีวิตแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ พระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญาของความรักและพระคุณกับเรา พระองค์หันกลับมา และทำให้เรามีค่า และมีความสามารถที่จะแบ่งปันพันธสัญญานี้กับคนอื่นๆ ไม่น่าแปลกใจที่สัญญานี้จะให้ชีวิต เพราะสัญญานี้ทำให้เรามีชีวิตและนำชีวิตห้แก่ผู้อื่นโดยผ่านทางเรา!

Thoughts on Today's Verse...

A new covenant — God willingly entered into a new agreement with us, his creatures, sealed it with the blood of his Son Jesus, and sent the Spirit to give us the power to live the life of this new covenant. God has made a covenant of love and grace with us. The Almighty has then turned around and made us worthy and competent to share that covenant with others. No wonder it is life giving: it brings life to us and through us!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์จากบาป และทำให้ข้าพระองค์พ้นจากกฎแห่งความบาปและความตาย ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์ และของขวัญแห่งพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะอยู่กับพระองค์ในพันธสัญญาแห่งชีวิต พระคุณ และความรัก ข้าพระองค์สารภาพจุดอ่อนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่การเสียสละ ความรัก และพันธสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจว่าสุดท้าย พระองค์จะช่วยให้ข้าพระองค์เป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ข้าพระองค์เป็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O holy and majestic God, thank you for your grace that has saved me from sin and has redeemed me from the law of sin and death. Thank you for sending the gift of your Son and the gift of your Spirit so that I can live with you in a covenant of life, grace, and love. While I confess my weaknesses, I also commit to you that I will live to honor your sacrifice, love and covenant, trusting that you will ultimately empower me to be what you are calling me to be. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 3:6

ความคิดเห็น