ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณมันไปด้วยกันกับความเชื่อในชีวิตประจำวันของคุณไหม เปาโลมีเป้าหมายอย่างน้อยสองอย่างนี้คือ "ผมจะไม่อับอาย แต่จะกล้าหาญ" และ "ผมต้องการให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติเพราะตัวผม ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายก็ตาม" แล้วเป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณละคืออะไร คุณอยากจะมีเป้าหมายสูงสุดแบบเดียวกับเปาโลไหม เป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ดีสำหรับเราทุกคนอย่างไร อะไรคืออุปสรรค์ที่จะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมไม่อยากจะต้องอับอายขายหน้า ผมอยากจะมีความกล้าหาญ และอยากให้พระคริสต์ได้รับการยกย่องในร่างกายนี้ของผม ไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายก็ตาม

Thoughts on Today's Verse...

Do you have long-term spiritual goals that align your daily behaviors with your faith? Paul certainly had at least these two: "I don't want to be ashamed but courageous" and "I want Christ to be exalted in my body, by life or by death." What are your long-term spiritual goals? Could you join Paul in his ultimate goals? How are these ultimate goals good for all of us? What makes it hard to live with these ultimate goals? I don't know about you; I don't want to be ashamed, I want to be courageous, and I want Christ to be exalted in my body, whether by life or death.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เสียสละและมีอำนาจทั้งสิ้น โปรดอภัยให้กับความบาปของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปที่เกิดจากการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไร้ค่าเหนือพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้คนอื่นเห็นพระคุณ และความเมตตาของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า นอกจากนี้ โปรดให้ข้าพเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่ควรพูด ที่จะนำมาซึ่งเกียรติและการสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Sacrificial and all-powerful God, forgive me for my sins, especially the sin of living with improper priorities. I want your grace and loving-kindness to be seen in how I conduct my life and treat those around me. In addition, please give me the courage to communicate in word and deed what exalts you, brings you praise, and encourages others. In Jesus' name, I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 1:20

ความคิดเห็น