ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนไหนที่คุณคิดว่าต้องพัฒนาขึ้นในการเดินไปกับองค์เจ้าชีวิต ให้ตั้งเป้าที่จะเติบโตในพระคุณควบคู่ไปกับความรู้ บ่อยครั้งที่เรามักจะเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ดูเหมือนจิตใจของเราจะว้าวุ่นไปหมดเมื่อเราให้สิ่งหนึ่งสำคัญกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ให้เรารักษาพระคุณและความรู้ควบคู่กันไป เพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเราก็มีครบทั้งสองอย่างนี้

Thoughts on Today's Verse...

Where do you need to grow in your walk with the Lord? How about keeping the tandem targets of grace and knowledge together as your goal. So often we pursue one or the other. But something seems to come unhinged in our soul when either of those becomes more important than the other. Let's keep grace and knowledge together because we see them together in our Savior.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากที่จะเติบโตเหมือนกับพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีอำนาจของพระวิญญาณบวกกับความตั้งใจของข้าพเจ้า นอกจากนี้ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าอยากที่จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความเมตตาปรานี ข้าพเจ้าอยากที่จะสัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระเยซูในชีวิต โปรดอวยพรข้าพเจ้าในคำขอที่บริสุทธิ์นี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, I want to grow to be more like Jesus. I know I cannot do that without your Spirit's power and my hearts desire. In addition, dear Father, I want to grow in being a gracious person. I want to know and experience Jesus' presence in my life. Please bless me in this holy quest. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 เปโตร 3:18

ความคิดเห็น