ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการมักจะเกี่ยวกับการเข้า — การเข้าไปสู่พระคุณ การเข้าไปด้วยความขอบพระคุณ การเข้าร่วมกับคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญ เป็นการเข้ามาหาพระเจ้าในลักษณะที่พิเศษ การเข้ามาของเราไม่ได้เป็นหลักของการนมัสการ แต่การนมัสการเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อ ความดี และพระคุณอันยั่งยืนของพระเจ้า เรามาหาพระเจ้าเหมือนหลายๆ คนก่อนหน้าเรา คือพระเจ้ารอเราอยู่ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกอย่างที่พระองค์เป็นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เราเข้ามาและนมัสการพระองค์ เราทำเช่นนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับคนทุกยุคสมัย พระองค์รอคอยให้เราเข้ามาหาพระองค์เสมอ

Thoughts on Today's Verse...

Worship is always about entering — entering into grace, entering with thanksgiving, entering to share with others, but most of all, entering into the Lord's presence in a special way. But our entering is not the basis of worship. Instead, worship is about the Lord's faithfulness, goodness, and enduring grace. We come to God like so many before us, with God waiting for us. We come to praise him for all he has been, all he is, and all he will be. We come to enter and worship. We can do this simply because God is faithful, through all the generations, to wait for us to come.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ศิลาผู้มีอำนาจของอิสราเอลพระเจ้าที่คนทุกยุคไว้วางใจ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณที่ยั่งยืนของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ต้องการให้ใจของข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ต้องการเตรียมสำหรับชีวิตที่เป็นนิรันดร์คือการอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ยกย่องสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Faithful God, the Almighty Rock of Israel, the God on whom the generations trusted, you alone, LORD, are God. I praise you for your enduring grace and mercy. I praise you because I want my heart tuned to your will. I praise you, because I want to prepare for my longest lifetime, the one in your presence. I praise you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 100:4-5

ความคิดเห็น