ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซู เยชูวาหรือ โยชูวาแห่งโลกฝ่ายจิตวิญญาณ ลูกชายของมารีย์ พระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อช่วยเราทลายป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่ซาตานได้สร้างขึ้นในชีวิตเรา พระองค์นำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณที่ทุกข์ร้อนและนำความชื่นชมยินดีมาให้ในค่ำคืนแห่งความสิ้นหวัง พระองค์ไม่ใช่แค่มาเพื่อสอนเราหรืออวยพรเราเท่านั้น แต่พระองค์มาทำในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้ คือมาช่วยกู้เราจากความบาป ความบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ การกบฎดื้อรั้น ความผิดพลาด การละเมิดและความบาปต่างๆ สรรเสริญพระเจ้าเถิด พระองค์เป็นผู้ช่วยกู้ ผู้ที่มีชัยเหนือสิ่งที่เราไม่มีวันทำได้ คือทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนกับพระองค์ (โคโลสี 1:21-23)

Thoughts on Today's Verse...

Jesus. Yeshua. Joshua of the spiritual world. Mary's boy, God's Son, comes to help us tear down the strongholds Satan has built in our lives. He comes to bring peace to our troubled spirits and joy to our nights of despair. He comes to not only minister to us and bless us, he comes to do what no one else could do: he comes to deliver us from our sins, those spiritual blemishes, rebellions, mistakes, transgressions, and sins. Praise God! A deliver who actually conquered what we could not to make us what we are not — pure, perfect, and holy children of God, like him. (cf. Col. 1:21-23)

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับการให้อภัย การชำระล้าง และการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, Father, for your forgiveness, cleansing, and transformation given to me by Jesus and the Holy Spirit. In Christ's name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 1:21

ความคิดเห็น