ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคริสเตียน จะไม่มีการเล่นซ่อนหากับโลกนี้ เราได้รับการช่วยกู้ออกมาจากความมืด เราก็ต้องปล่อยให้แสงในตัวเราส่องสว่างออกมา บางครั้งนั่นก็หมายถึง การที่คนอื่นๆ จะมองเห็นแสงของพระเจ้าที่สะท้อนออกมาจากตัวเรา และเรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางเรา แต่บางครั้ง มันก็หมายความว่าเรากำลังโดดเด่นอยู่ในโลกแห่งความมืดและกลายเป็นเป้าหมายให้คนโจมตีเพราะความเชื่อของเรา ไม่ว่าจะมีความหมายแบบไหน ไม่มีที่ที่จะให้เราซ่อนได้ เราเป็นแสงสว่างในโลกแห่งความมืด มันช่วยไม่ได้ที่เราจะต้องส่องสว่างออกมา

Thoughts on Today's Verse...

For Christians, there is no playing hide and seek with the world. Having been rescued from darkness, we have to let our light shine. That sometimes means that others see God's light reflected in us and learn to glorify God through us. At other times, however, it means that we stand out in a world of darkness and become targets because of our faith. Either way, there is no place to hide. We are light in a world of darkness; we cannot help but shine!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า เพื่อที่ว่าด้วยความกล้าหาญอย่างไม่สะทกสะท้านและด้วยความเมตตาของพระเยซู ข้าพเจ้าจะทำให้โลกที่หลงหายรอบๆตัวข้าพเจ้าได้เห็นถึงแสงสว่างของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้เป็นแสงสว่างของโลกนี้ อาเมน

My Prayer...

O Holy God, please strengthen me so that with undaunted courage and with the compassion of Jesus I might display your light to the lost world around me. In the name of Jesus, the Light of the world, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 5:14

ความคิดเห็น