ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ยึดติดอยู่กับสง่าราศีในสวรรค์ของพระองค์ แต่ยอมที่จะสละมันเพื่อลงมาช่วยกู้พวกเรา ตอนนี้พระองค์ขอให้เราเลียนแบบพระองค์และแบ่งปันจิตใจอันดีงามของพระองค์ พระองค์อยากให้เราทำต่อกันเหมือนกับที่พระองค์ทำกับเรา คือให้คิดถึงคนอื่นและจิตใจของพระเจ้าก่อนคิดถึงตัวเอง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผมหวังจะได้เห็นในชีวิตของพวกเราทุกคน

Thoughts on Today's Verse...

Jesus did not hang on to his heavenly glory, but surrendered it to save us. Now he asks us to follow his example and share his heart. He wants us to treat each other as he has treated us, thinking of their needs and God's will before our own. Now that's one revolution I hope I get to see fully happen!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา โปรดเปลี่ยนจิตใจและความคิดของข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากคิดเหมือนกับพระองค์ และมีใจที่สะท้อนความรักของพระบุตรของพระองค์ออกมาให้คนเห็น ข้าพเจ้าอยากที่จะทำตามใจพระวิญญาณ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่มีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัว สนใจแต่เรื่องของตัวเอง และสำคัญตนผิด ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าเหมือนกับจิตใจของพระบุตรด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Father God, please transform my heart and mind by the power of your Holy Spirit. I want my thoughts to be your thoughts. I want my hearts desire to reflect the passions of your Son. I want my will to be guided by your Spirit. Please forgive my tendency to ruthlessly hang on to my own importance, my own will, and my own self-justification, even when I know it is not right or best. Make my mind more like the mind of your Son. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:5-6

ความคิดเห็น