ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับพระเยซูแล้ว การมีความเมตตากรุณา+ความกล้า+การให้+ความเข้มแข็ง ก็นำสง่าราศีมาสู่พระองค์ มนุษย์ไม่เข้าใจสมการความรอดนี้ได้ แต่จากมุมมองของความเชื่อ ก็เป็นสติปัญญาที่มีพลัง พระเยซูเสด็จมาสู่โลกของเราเพราะความกรุณาของพระเจ้า พระเยซูมี "ความกล้า" ที่จะออกจากสวรรค์และต้องเผชิญกับความยากลำบากของความเป็นมนุษย์ และยอมเพื่อรับใช้ผู้อื่น พระเยซูเข้มแข็งที่จะสามารถทนความน่ากลัวและความอัปยศอดสูของไม้กางเขน ดังนั้นพระเจ้าได้ร่วมกับพระเยซูในสง่าราศีของพระองค์ และวางพระเยซูไว้อยู่เหนือคนทั้งปวง เปาโลต้องการที่จะเตือนเราว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมการเสียสละของเรา การเชื่อฟังของเรา และความยากลำบากของเรา แต่พระองค์จะให้เกียรติด้วยความพอใจและสง่าราศีของพระองค์ การเสียสละของพระเยซูทำให้เราบริสุทธิ์

Thoughts on Today's Verse...

For Jesus, Graciousness + Guts + Giving + Grit = Glory. Just one of those equations in salvation math that doesn't make much human sense, but from the perspective of faith, it is powerful wisdom. Jesus came to our world because of the graciousness of God. Jesus had the "guts" to leave behind heaven and face the hardships of humanity, and give of himself to serve others. Jesus had the grit to endure the horrors and humiliation of the cross. So God has shared with Jesus his glory and placed him above all others. The apostle Paul wants to remind us that God doesn't forget our sacrifices, our obedience, and our hardships. He does honor them with his pleasure and his glory because Jesus' sacrifice has made us holy!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ และองค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระองค์ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมมอบหัวใจของข้าพระองค์ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ สำหรับการเชื่อในพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ยอดเยี่ยมแห่งความรักผ่านทางพระเยซู ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy Father and Lord God, I believe that Jesus Christ is your Son and my Savior and Lord. I surrender my heart to have no rival interest to the lordship of your Son. Thank you for your wonderful gift of love in him. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:9

ความคิดเห็น