ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีไม่กี่อย่างหรอกที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซู "ต้อง" ทำ เรื่องนี้สำคัญทีเดียว ที่ว่า พระเยซูจะต้องเป็นคนหนึ่งในพวกเรา ขอให้สังเกตว่า ที่พระองค์ต้องทำอย่างนี้ เพื่อพระองค์จะได้เป็นเหมือนเราพี่น้องของพระองค์ในทุกทาง เพราะอะไรหรือ ก็ เพื่อพระองค์จะได้เป็นหัวหน้านักบวชที่สมบูรณ์แบบและซื่อสัตย์ ที่ไม่เพียงแค่มาช่วยจัดการกับบาปของเราเท่านั้น แต่ยังต้องกลายมาเป็นเครื่องถวายบูชาที่จัดการกับบาปเหล่านั้นอีกด้วย ช่างเหลือเชื่อจริงๆ

Thoughts on Today's Verse...

There are not many things the Bible says Jesus "had" to do. This is a key one. Jesus had to be one of us. Notice that he did this so he could be like us, his brothers (and sisters) in every way. The reason? So he could be the perfect and faithful high priest who not only made atonement for our sins, but was also the atoning sacrifice for those sins. Incredible!

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต สำหรับการเสียสละอย่างไม่น่าเชื่อที่พระองค์ทำ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของบิดาของเรา และกลายมาเป็นน้องของพระองค์ในครอบครัวนิรันดร์ของเรา ขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่เกิดจากแรงจูงใจแห่งความรักของพระองค์ และพระองค์ก็ทำจนสำเร็จโดยความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระบิดาของเรา ผ่านทางพระนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Lord Jesus, for the incredible sacrifice you made so I could be adopted into our Father's family and become your younger sibling in our eternal family. Thank you for this grace that was motivated out of your love and carried out by your loving faithfulness. Through your name, Lord Jesus, I offer my praise and thanks to our Father. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 2:17

ความคิดเห็น