ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเกิดของพระเยซูที่เมืองเบธเลเฮ็ม ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้บอกล่วงหน้าไว้หลายปีก่อนหน้านี้ผ่านผู้พูดแทนพระเจ้า แม้แต่พวกข้ารับใช้ด้านศาสนาของกษัตริย์เฮโรด ก็ยังบอกได้เลยว่าพระเมสสิยาห์จะมาเกิดในเมืองเก่าที่แปลกตาของกษัตริย์ดาวิด การเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาของพระเมสสิยาห์แห่งคำสัญญา ที่ว่าจะเกิดขึ้นในเมืองของกษัตริย์แห่งอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นกวี และคนเลี้ยงแกะ ล้วนแต่เป็นแผนการของพระเจ้า และยังเป็นการเตือนให้รู้อีกว่าพระเจ้ารักษาคำพูดและเติมเต็มสัญญาของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

The birth of Jesus at Bethlehem is no accident. The Almighty God had foretold this many years earlier through his prophets. Even Herod's religious lackeys could determine that the Messiah was to be born in the quaint old city of David. The human birth of the promised Messiah would occur in the city of Israel's great King, poet, and shepherd. This was God's plan. It is also a reminder that God keeps his word and fulfills his promises.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่ทรงรัก ข้าพเจ้ารู้ว่ามันยากมากที่จะทำตามแผนที่วางไว้และรักษาคำสัญญา ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจมาก ที่พระองค์เปิดเผยแผนงานของพระองค์ ตามที่ได้ทำนายไว้แล้วผ่านมาทางเรื่องราาวมากมายในพันธสัญญาเดิม โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ เพื่อเตือนสติข้าพเจ้าในช่วงที่ข้าพเจ้าตกอยู่ในความมือมนฝ่ายจิตวิญญาณ ให้รู้ว่าพระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระองค์ และจะนำการช่วยกู้มาทันเวลา โปรดให้ความอดทนกับข้าพเจ้าที่จะรอคอยอย่างสัตย์ซื่อ และมีชีวิตที่กล้าหาญ รอจนกว่าความรอดของพระองค์จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving God, I find it hard to complete my plans and fulfill my promises. This makes the unfolding of your plans, foretold throughout the winding story of the Old Testament, so amazing to me. Please use your Spirit to remind me during the darker moments of my soul that you do fulfill your promises and will bring your deliverance right on time. Please give me patience to wait faithfully, and to live courageously, for your salvation to be fully revealed. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 2:6

ความคิดเห็น